Algemene Voorwaarden Yellowlime

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Yellowlime goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan cliënt levert.
1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege
zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en
dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.
2.2 Alle door Yellowlime afgegeven offertes en begrotingen hebben slechts een indicatief
karakter, tenzij Yellowlime schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Yellowlime afgegeven
berekening of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden
ontleend.
2.3 Yellowlime zal in een separate opdrachtbevestiging de vergoeding vastleggen van de overeengekomen prestaties die zij aan cliënt in rekening brengt. Tenzij in deze opdrachtbevestiging anders staat vermeld, bedraagt de betalingstermijn voor de door Yellowlime in rekening gebrachte facturen 14 dagen.

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente
verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, kan Yellowlime de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 Cliënt en Yellowlime dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens
waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,
geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken
voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk
beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

4. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

4.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Yellowlime
verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij cliënt. Cliënt staat er jegens Yellowlime voor
in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn
en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart Yellowlime tegen elke
rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de
uitvoering van de overeenkomst.
4.2 Indien Yellowlime op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm
van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende
beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Yellowlime staat er nimmer
voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een
uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen
aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en
de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

4.3 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computerdata, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Yellowlime gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes te wijzen.

Cliënt behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Yellowlime is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of
identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Yellowlime.

5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of
aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, broncodes, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij cliënt ten behoeve van eigen gebruik.

6. Leveringstermijnen
6.1 Alle door Yellowlime genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data
zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de
overeenkomst bekend waren. Door Yellowlime genoemde of tussen partijen overeengekomen
tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Yellowlime niet en hebben
steeds slechts een indicatief karakter.
6.2 Yellowlime spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)
data zoveel mogelijk in acht te nemen.
6.3 De enkele overschrijding van een door Yellowlime genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Yellowlime niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Yellowlime wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

7. Opschorting overeenkomst
Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst door Yellowlime nuttig, nodig of
wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Yellowlime stelt
of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Yellowlime het recht
tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Yellowlime
tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Yellowlime tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

8. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2 Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de cliënt of
een door de cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
8.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.4 Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud door volbrenging eindigt en/of welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
8.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van cliënt wijzigt. Yellowlime is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie
van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

9. Aansprakelijkheid van Yellowlime
9.1 De totale aansprakelijkheid van Yellowlime wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
9.2 De aansprakelijkheid van Yellowlime voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door
cliënt aan Yellowlime voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan Yellowlime voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Yellowlime wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
9.3 De in artikel 9.1 en 9.2 bedoelde uitsluitingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Yellowlime.

10. Overmacht
10.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Yellowlime, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan Yellowlime zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan Yellowlime is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
10.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht
om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

11. Wijziging en meerwerk

11.1 Indien Yellowlime op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt
worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Yellowlime.
11.2 Yellowlime is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen
12.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde
te verkopen en/of over te dragen.
12.2 Yellowlime is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over
te dragen.

13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 De overeenkomsten tussen Yellowlime en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Alvorens een rechterlijke procedure op te starten verbinden partijen zich een procedure tot geschillenbeslechting op te starten met behulp van een bij de Mediators Federatie Nederland aangesloten mediator.

BIJZONDERE BEPALINGEN

14. Ontwikkeling van website
14.1 Yellowlime zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de website en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met cliënt schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Yellowlime verlangen dat cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Yellowlime is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
14.2 Cliënt zal de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de in de overeenkomst genoemde termijnen en in een door Yellowlime te bepalen
formaat aanleveren.
14.3 Yellowlime is gerechtigd op basis van de hem verstrekte specificaties een concept of prototype van de te ontwikkelen website te maken. Yellowlime kan de verdere ontwikkeling van de website opschorten totdat cliënt het concept of prototype schriftelijk heeft goedgekeurd.
14.4 De werkzaamheden van Yellowlime worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Yellowlime uitdrukkelijk
een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid
is omschreven.
14.5 In de door Yellowlime opgemaakte opdrachtbevestiging is een projectplanning in fasen met een bijbehorende betalingsverplichting fase opgenomen.
14.6 Indien is overeengekomen dat de ontwerp- en ontwikkeldiensten in fasen zullen plaatsvinden,
is Yellowlime gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen
totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of aan zijn betalingsverplichting per fase heeft voldaan.
14.7. Indien ten gevolge van (nalatig) handelen van opdrachtgever de overeengekomen projectplanning niet wordt gehaald, terwijl er door Yellowlime wel inspanningen zijn verricht om de overeengekomen projectplanning te realiseren, is Yellowlime gerechtigd de kosten van de volledige termijn/fase bij cliënt in rekening te brengen.
14.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maken het aanvragen van een domeinnaam van de website en de bijbehorende website-hosting geen deel uit van de werkzaamheden van Yellowlime.

15. Aflevering en installatie
15.1 Yellowlime zal de website uitsluitend activeren bij een door hem geselecteerde host-provider. Dit zal pas geschieden na schriftelijke opdracht van cliënt.
15.2. Yellowlime is niet verantwoordelijk voor de prestaties van de door hem geselecteerde host-provider.
15.3. De kosten van hosting en domeinnaamregistratie zijn voor rekening van cliënt.
15.4 Indien cliënt gebruik wenst te maken van een eigen host-provider draagt Yellowlime zorg voor de correcte overdracht van de gegevens van de door hem ontwikkelde website aan cliënt.

16. Acceptatie
Cliënt aanvaardt de website in de staat waarin deze zich bevindt na aanpassingen zoals door Yellowlime zijn verricht na afloop van de laatste evaluatie zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging

17. Onderhoud en beheer
17.1 Websites die worden ontwikkeld door Yellowlime beschikken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, over een content managementsysteem welke bij oplevering van de website ter beschikking wordt gesteld aan de cliënt.
17.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Yellowlime niet
begrepen het onderhoud en/of beheer van de website en het verlenen van ondersteuning aan
de technische en inhoudelijke beheerders van de website.

18. Garantie

18.1. Yellowlime garandeert niet dat de website zonder onderbreking, fouten of overige
gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Cliënt
aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een website het gevolg kunnen zijn van de
handelwijze van een of meer derden.
18.2 Yellowlime zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan hem toerekenbare fouten in
de weergave van de inhoud van de website of gebreken in de technische werking van de website
binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden
na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Yellowlime zijn gemeld. Het
herstel wordt kosteloos uitgevoerd.
18.3 Yellowlime kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van
herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van
cliënt of van andere niet aan Yellowlime toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken bij de laatste evaluatieronde hadden kunnen worden vastgesteld.
18.4 Yellowlime heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in
artikel 19.2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een
separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

19. Aansprakelijkheid

19.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 geldt ten aanzien van aansprakelijkheid
tevens het bepaalde in dit artikel. Iedere aansprakelijkheid van Yellowlime voor het – al dan niet tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de door Yellowlime ontworpen, ontwikkelde, onderhouden of beheerde website is uitgesloten.
19.2 Tevens is iedere aansprakelijkheid van Yellowlime voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van de website alsook voor het vrijkomen van – al dan niet vertrouwelijke – gegevens uit een besloten deel van de website, uitgesloten.
19.3 Yellowlime kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor hacking, installatie van malware en het verspreiden van virussen alsmede de de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top